Klinika Biały Kamień 3 Warszawa

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Centrum Medyczne Nord Clinic jest Pan Krystian Kopciał.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@nordclinicmedical.pl

Obowiązek informacyjny

Dla osób fizycznych których dane przetwarza Centrum Medyczne Nord Clinic

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne NORD CLINIC Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 126 02 48,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: biuro@nordclinicmedical.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@nordclinicmedical.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO,
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku praw Pacjenta, z obowiązku archiwizowania dokumentacji oraz z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, w związku z rozliczeniami,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w celu umówienia terminu wizyty, jej odwołania lub przypomnienia, poinformowania o dostępności wyników badań,
 • przesyłania informacji o promocjach oraz organizowanych akcjach edukacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa oraz podmioty współpracujące z nami, na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,
 • medycznych,
 • wsparcia informatycznego,
 • dostawcy oprogramowania

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

 • wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • do czasu odwołania zgody na przesyłanie informacji handlowych.
 • do czasu przedawnienia roszczeń

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z naszych usług medycznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Profilowanie

Pana/Pani dane osobowe (PESEL, wiek, płeć, miejscowość) mogą być poddawane procesowi profilowania w celu np. zaproszenia osób z danego przedziału wiekowego na badania profilaktyczne lub do wzięcia udziału w bezpłatnym programie profilaktycznym. Podstawą profilowania jest nasz uzasadniony interes.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne NORD CLINIC Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 126 02 48,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: biuro@nordclinicmedical.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@nordclinicmedical.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dane osobowe:

 • w związku ze skierowaniem na badania okresowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, telefon kontaktowy, stanowisko pracy,
 • w związku z korzystaniem z usług w ramach umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym: imię nazwisko, PESEL telefon kontaktowy.

uzyskaliśmy od Pana/Pani pracodawcy lub też od towarzystwa ubezpieczeniowego w ramach którego korzysta Pan/Pani z naszych usług. Po uzyskaniu dodatkowych danych już bezpośrednio od Pana/Pani będziemy je przetwarzać w celu:

 • niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych, zgodnie art. 9 ust 2 lit h RODO,
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z ustawy o Prawach Pacjenta i rzeczniku praw Pacjenta, z obowiązku archiwizowania dokumentacji oraz z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, w związku z rozliczeniami,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami, kontakt w celu umówienia terminu wizyty, jej odwołania lub przypomnienia, poinformowania o dostępności wyników badań,
 • przesyłania informacji o promocjach oraz organizowanych akcjach edukacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami, na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,
 • medycznych,
 • wsparcia informatycznego,
 • księgowych,
 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia, w zakresie danych które przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody, prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skorzystania z naszych usług medycznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z naszych usług.

Profilowanie

Pana/Pani dane osobowe (PESEL, wiek, płeć, miejscowość) mogą być poddawane procesowi profilowania w celu np. zaproszenia osób z danego przedziału wiekowego na badania profilaktyczne lub do wzięcia udziału w bezpłatnym programie profilaktycznym. Podstawą profilowania jest nasz uzasadniony interes.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne NORD CLINIC Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 126 02 48,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: biuro@nordclinicmedical.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@nordclinicmedical.pl

Źródło i zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, telefon kontaktowy) uzyskaliśmy od osoby, która upoważniła Pana/Panią do dostępu, uzyskania kopii dokumentacji medycznej jej dotyczącej.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, w związku z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – udostępnianie dokumentacji medycznej,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami, na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:

 • medycznych,
 • hostingowych,
 • informatycznych,
 • dostawcy oprogramowania,

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta chyba że osoba której dane dotyczą dokona zmiany na liście osób upoważnionych, wówczas dane Pana Pani zostaną usunięte po dokonaniu zmiany.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne NORD CLINIC Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 126 02 48,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: biuro@nordclinicmedical.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@nordclinicmedical.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie danych niezbędnych (wymienionych w kodeksie pracy) do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych danych dodatkowych,
 • wykorzystywania przesłanej kandydatury w procesach związanych z przyszłymi rekrutacjami, w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami, na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych, • informatycznych.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku rekrutacją przez okres:

 • 3 miesięcy – ze względu na kwestie roszczeniowe w przypadku danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji,
 • do czasu odwołania zgody (nie dłużej niż 3 miesiące), w przypadku danych dodatkowych zawartych w CV, do czasu odwołania zgody w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje, nie dłużej niż 12 miesięcy.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą przetwarzanie jest czynność zmierzająca do zawarcia umowy,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uwzględnienia Pana/Pani kandydatury w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości aplikowania do pracy.

 

Jeżeli chce Pan/Pani, aby przesłana kandydatura była rozpatrywana przez Nord Clinic do przyszłych rekrutacji, prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Medyczne Nord Clinic, z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3 oraz przez podmioty współpracujące na podstawie umów powierzenia, w celu wykorzystania przesłanej kandydatury przez Centrum Medyczne Judyta na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne Nord Clinic Norbert Giermakowski, z siedzibą w Warszawie (02-593) przy ul. Biały Kamień 3, zwane dalej Centrum Medyczne, telefon +48 22 126 02 48, email: rejestracja@nordclinicmedical.pl.
 2. Centrum Medyczne powołało Inspektora Ochrony Danych, jest nim Pan Krystian Kopciał z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez: e-mail: rodo@nordclinicmedical.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
  • niezbędnym do realizacji zadań wynikających ze współpracy, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO,
  • w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO,
  • w celu realizacji usprawiedliwionych celów Administratora, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak obrona przed roszczeniami.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z Centrum Medycznym na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:
  • usługodawca hostingowy,
  • dostawcy oprogramowania,
  • firmy świadczące usługi IT,
  • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku ze współpracą przez okres 6 lat, licząc od dnia zakończenia współpracy, zgodnie z art. 74 Ustawy o rachunkowości oraz art. 86 Ordynacji podatkowej.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podpisania umowy o współpracy z Centrum Medycznym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia współpracy.
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne NORD CLINIC Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 126 02 48,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: biuro@nordclinicmedical.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@nordclinicmedical.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • niezbędnym do realizacji zadań wynikających z umowy cywilno-prawnej, zgodnie art. 6 ust 1 lit b RODO, lub też na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie dodatkowych danych, np. wizerunku,
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, wynikającego z przepisów podatkowych, przepisów o ubezpieczeniu społecznym w przypadku ubezpieczenia w ZUS, archiwizacji dokumentów związanych z umową.
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak potencjalne roszczenia lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa, jak ZUS, Urząd Skarbowy, oraz podmioty współpracujące z nami, na podstawie zawartych umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,
 • informatycznych,
 • dostawcy oprogramowania.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku z umową przez okres:

W przypadku ubezpieczenia w ZUS

 • 50 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, liczone od momentu zakończenia umowy (art. 125 a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach) – dla umowy zawartej do 2019 r.,
 • 10 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, liczone od momentu zakończenia umowy (art. 125 a ust. 4a ustawy o emeryturach i rentach) – dla umowy zawartej od 2019 r.,

W przypadku braku ubezpieczenia w ZUS

 • 6 lat, w zakresie danych których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od dnia zakończenia umowy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, Ponadto
 • do czasu odwołania zgody w zakresie danych udostępnionych przez pracownika na podstawie zgody,
 • do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody lub których podstawą przetwarzania jest umowa,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem podpisania z nami umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania umowy.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne NORD CLINIC Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 126 02 48,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: biuro@nordclinicmedical.pl.

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@nordclinicmedical.pl

Źródło i zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, email) uzyskaliśmy od Pana/Pani pracodawcy w związku z realizacją postanowień umowy.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • kontaktu oraz umożliwienia realizacji postanowień zawartej umowy, w której został/a Pan/Pani podany/a jako osoba kontaktowa i odpowiedzialna za jej realizację
 • realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas, zgodnie art. 6 ust 1 lit c RODO, jak np. obowiązek przechowywania dokumentacji księgowej,
 • realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia, lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy państwowe, którym udostępnienie danych regulują oddzielne przepisy prawa oraz podmioty współpracujące z nami na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,
 • informatycznych,
 • dostawcy oprogramowania.

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres:

 • 6 lat, licząc od dnia zakończenia umowy, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości,
 • do czasu przedawnienia roszczeń.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku gdybyśmy je przetwarzali bez podstawy prawnej,
 • prawo do przenoszenia danych, których podstawą przetwarzania jest umowa,
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Medyczne NORD CLINIC Norbert Giermakowski z siedzibą w Warszawie (02-593), przy ul. Biały Kamień 3. Można się z nami skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,
 • telefonicznie, pod nr. telefonu: +48 126 02 48,
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: biuro@nordclinicmedical.pl

Inspektor Ochrony Danych

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować:

 • listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres (z dopiskiem IOD),
 • mailowo, przesyłając korespondencję na adres: rodo@nordclinicmedical.pl

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • prowadzenia z Panem/Panią komunikacji w przypadku przesłania do nas zapytania, na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO.
 • w celu realizacji usprawiedliwionych naszych celów, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f RODO, takich jak roszczenia oraz obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty współpracujące z nami, na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług:

 • hostingowych,
 • informatycznych,

Okres retencji danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w związku z korespondencją przez okres:

 • do czasu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytanie,
 • do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przez okres dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych
 • prawo ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Dobrowolność podania danych

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia z nami korespondencji.

Polityka plików cookies

Co to jest plik „Cookie”?

Cookies (ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach mogą być odczytywane jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

 

W jakim celu strona internetowa Centrum Medycznego korzysta z plików cookie?

Pliki cookies używane na stronie internetowej Centrum Medycznego wykorzystywane są w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronie internetowej Centrum Medycznego.

 • mierzenie ruchu użytkownika na stronie za pomocą kodu Google Analytics, więcej informacji na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl,
 • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie ustawień,
 • weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki,
 • optymalizacja i zwiększenie wydajności witryny.

 

Jakich plików „cookies” używamy?

Na stronie Centrum Medycznego mogą być używane dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

 

Czy można zrezygnować z akceptowania cookies?

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

 

Z czym się wiąże odmowa na korzystanie z plików cookies?

 • bez akceptacji plików cookies niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie lub mogą być niedostępne ponieważ pliki cookies umożliwiają weryfikację autentyczności sesji przeglądarki oraz mają wpływ na optymalizację i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Centrum Medyczne.

Ta strona używa plików cookies dla poprawy wrażeń użytkownika. Zakładamy, że to akceptujesz, ale jeśli nie, możesz to zmienić. Akceptuję Czytaj więcej